NIEUWS

Corona

Regels omtrent Corona Virus wij volgen de regels van het RIVM houd minimaal 1,5 meter afstand tijdens het plaatsen, wisselen en/of afvoeren van de containers.

Zodat onze chauffeurs veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en wij met zijn alle de kans op besmetting zo klein mogelijk houden. Alvast bedankt voor u medewerking.

15 NOVEMBER 2019

15 november 2019

Marktontwikkelingen

Momenteel is de markt van afvalinzameling en –recycling behoorlijk in beweging. Wij informeren u daarom graag tijdig over de ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor 2020.

Hout:

In een bericht gericht aan haar klanten maakt Resthout Nederland melding van een aantal marktontwikkelingen die niet zonder gevolgen blijven voor de tarieven.Zo zijn de houtmarkt en spaanplaatindustrie volledig verzadigd geraakt doordat er enorme houtkap in Duitsland plaatsvindt in verband met aantasting van bomen door kevers.Zagerijen kunnen het aanbod niet aan en ontvangen vers hout tegen dumpprijzen. Dit betekent dat er minder vraag is naar recyclinghout geschikt voor spaanplaat of duurzame energie.

Papier/karton/folie:

De Europese afzetmarkt voor papier, karton en folie heeft te kampen met een overschot aan materiaal. De overschotten zijn ontstaan doordat Azië, voorheen de grootste afnemer van onder andere Europees oud papier, aangescherpte controles hanteert. Met gevolg dat de prijzen van oud papier/karton/folie verder onder druk staan. Ondanks de daling van de opbrengst kan het apart inzamelen van uw papier/karton/folie toch resulteren in een financieel en/of duurzaamheidsvoordeel.

Afval:

Door de groeiende economie wordt de aanhoudende hoge bezettingsgraad van afvalenergiecentrales verder onder druk gezet, bovendien is het toezicht op de verwerking aangescherpt. Wat resulteert in hogere criteria aangaande de gewenste kwaliteit en hogere tarieven.

Gevaarlijk afval:

Voor gevaarlijk afval ziet het bedrijf eenzelfde tendens als bij het reguliere afval.

Dakleer/dakafval:

De verwerkingscapaciteit van dakleer is aanzienlijk gekrompen. Niet alleen is daardoor de capaciteit verkleind, maar ook de kosten voor verwerking zijn gestegen.

Verzekeringspremies:

Door de vele calamiteiten in de afvalbranche en de daaruit extra opgelegde vereiste voorzieningen (extra investeringen) en de stijgende verzekeringspremies zijn wij genoodzaakt ook deze in ons proces door te belasten.

Algemeen:

Voornoemde oorzaken en gevolgen zijn extra ten opzichte van reguliere verhogingen/kostenontwikkelingen die jaarlijks terugkeren. Om deze negatieve ontwikkelingen te beperken bieden wij u de mogelijkheid gezamenlijk eens goed te analyseren waar er kosten kunnen worden bespaard op afvalstromen. Bijvoorbeeld door te kijken naar hoeveel recyclebare stoffen er nog in de restafvalcontainer terecht komen. Onderaan de streep lijkt het echter onvermijdelijk dat veel klanten volgend jaar duurder uit zullen zijn gezien de geschetste marktontwikkelingen.

PFAS:

Sinds de invoering van het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van grond en baggerspecie door de Staatssecretaris van Veldhoven afgelopen juli van dit jaar is er veel veranderd ten aanzien van de acceptatie van grond, baggerspecie en funderingsmaterialen. In de diverse media heeft u afgelopen tijd veel berichtgevingen over de PFAS problematiek kunnen vernemen en net als voor u betekent deze situatie voor veel uitdagingen in de afzetmogelijkheden. Daarom zijn wij genoodzaakt geen grond/zand te accepteren uit (on)verdachte gebieden mits aantoonbaar is dat zij vrij zijn van PFOS, PFOA, GenX en overige PFAS en wij deze kwijt kunnen aan grondbank/verwerker. Wij zijn wel genoodzaakt de kosten welke wij voor u maken die buiten onze invloedsfeer zijn ontstaan aan u door te belasten.

Belasting op Milieu (BOM)

Enkele jaren geleden is door de overheid al de Belasting op Milieu (BOM) ingevoerd, deze is het afgelopen jaar verhoogd. De overheid heeft tot doel afvalscheiding te stimuleren met als doelstelling: “50% circulaire economie in 2030”. Het effect van de BOM-heffing is volgens de overheid tot dusver nog niet afdoende geweest. Desondanks hebben wij tot op heden geen concrete signalen ontvangen dat deze BOM-heffing voor 2020 opnieuw wordt verhoogd. De prijzen die voor onze diensten heden worden afgegeven zijn zonder eventuele verhoging van de BOM heffing.

12 AUGUSTUS 2019

12 Augustus 2019

Onderwerp:

Afvoer grond, tuin en/of groenafval.

Wij hebben na overweging besloten de acceptatieregels tussentijds aan te passen op grond- en tuinafval containers.

Met directe ingang willen we minimaal 1 week voor plaatsing order voor grond/tuinafval de locatie c.q. het adres weten, zodat we deze kunnen laten controleren op de bodemkwaliteitskaart en het Bodemloket, zodat meer zekerheid wordt verkregen inzake de milieu hygiënische kwaliteit van af te voeren grond van bepaalde locaties.

Het milieuadviesbureau Grondslag BV uit Kamerik, dat jarenlange expertise heeft op dit gebied en een grote kennis heeft opgebouwd waar het gaat om bodemkwaliteit, zal dit onderzoek (Quick scan) uitvoeren.

We belasten opdrachtgever met onderzoekskosten van € 125,- incl. btw. Indien dit onderzoek achteraf dient te worden uitgevoerd zal dit met eenzelfde bedrag zijn vermenigvuldigd met de meerkosten ( containerhuur, opslaglocatie, administratie, extra onderzoek , stortkosten etc.).

Voornoemde geldt voor partijen tot 25m3. Boven de 25m3 gelden aanvullende regels welke worden behandeld in separate aanvraag opdrachtgever.

Afvoer alleen nog met zogeheten 6m3 containers (maximaal 20cm boven de stalen rand). Kleinere en/of grotere containers dan de voornoemde 6m3 containers worden niet meer hiervoor ingezet.

Bij groenafval wijzigen de acceptatie regels ook. Voorheen mocht hier max. 20% gras(zoden) inzitten dit is met onmiddellijke ingang niet meer togestaan. Dit wordt voortaan onder noemer tuinafval ingenomen. Let op: bij groenafval is een bijmenging van < minder dan 1% grond/zand toegestaan, daarboven wordt het tuinafval.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief kunt u zich per mail wenden aan:

acceptatie@umia.nl

Met vriendelijke groet

De directie

Philip en Niek van den Hadelkamp

AX Social Stream: There is no feed data to display!